RICHTLIJNEN EVENEMENTEN BUITEN

Voor elk evenement moet de organisatie minimaal onderstaande documenten aan de brandweer afleveren:

1. Inplanting

2. Evacuatie

Inschatten hoeveel mensen er op een evenement zullen afkomen is niet altijd eenvoudig. Bij betalende evenementen is het eenvoudiger om het maximaal aantal aanwezigen te bepalen aan de hand van het aantal verdeelde inkombewijzen. Gratis evenementen zijn een stuk risicovoller omdat niet op voorhand geweten is hoeveel mensen er komen opdagen. Een goede inschatting is cruciaal om voldoende evacuatiemogelijkheden te kunnen voorzien. Gebruik bij ingesloten evenementen een telsysteem om het aantal aanwezigen te kennen.

Om het aanwezige publiek veilig te kunnen evacueren van een evenemententerrein moet er aan onderstaande regels voldaan worden:

Aantal (nood)uitgangen

Bijkomende voorwaarden

Algemeen mag de maximumbezetting nooit hoger zijn dan de capaciteit van de beschikbare (nood)nooduitgangen. De capaciteit van de (nood)uitgangen die t.g.v. de gebruiksomstandigheden NIET ten volle zullen kunnen worden gebruikt, worden in mindering gebracht.

Evacuatiewegen

Trappen en hellingen

Pictogrammen

Veiligheidsverlichting

De goede werking dient steeds aangetoond te worden aan de hand van een keuringsverslag opgemaakt door een externe dienst voor technische keuring (EDTC). Het keuringsverslag moet aanwezig zijn bij de organisator.

Specifiek voor tenten

Specifiek voor evenementen afgesloten met bouwhekken

Afwijkingen

3. Tijdelijke constructies/structuren

Onder tijdelijke constructies worden verstaan alle bouwwerken van tijdelijke aard die specifiek voor het evenement werden geplaatst zoals tenten, podia, trussconstructies, stellingbouw… Voor elke tijdelijke structuur dient er volgens de norm NBN EN 13782 steeds een berekening of bouwboek kunnen voorgelegd worden. Dit document is in het bezit van de organisator. 

Tijdelijke constructies voldoen (indien van toepassing) aan bovenstaande evacuatierichtlijnen.

Tenten

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0


(Mobiele) tribunes
Om een vlotte circulatie bij gebruik en eventuele evacuatie te garanderen, worden volgende eisen gesteld aan de indeling:

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

Trussconstructies en stellingwerk

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

Sjorwerk

A1 ofwel

A2-s1-d0 ofwel

B-s1-d0

4. Blusmiddelen

Naar gelang de aanwezige risico’s kan de brandweer, de organisatie opleggen bijkomende blusmiddelen te voorzien.

5. Melding – waarschuwing – alarm

6. Cateringstanden (koken, bakken, braden, opwarmen, BBQ…)

Cateringstanden die aan bereiding van etenswaren doen worden opgedeeld in 2 groepen: de mobiele verkoopwagens voor bereiding van voeding en foodtrucks en anderzijds alle andere cateringstanden. Onderstaande richtlijnen gelden voor alle types cateringstanden die voeding bereiden.

Plaatsing cateringstanden


Mobiele elektrische cateringtoestellen

Mobiele cateringtoestellen op gas

 

BBQ’s (niet op gas)

 

Mobiele verkoopwagens voor bereiding van voeding en foodtrucks


Gasrecipiënten

7. Mobiele verwarmingstoestellen

Mobiele verwarmingstoestellen in gebouwen


Mobiele verwarmingstoestellen in tenten
Het verwarmen van tenten is enkel toegestaan aan de hand van mobile externe verwarmingstoestellen die warme lucht in de tent blazen. De toestellen voldoen aan
volgende punten:

8. Elektrische installatie

Stroomgeneratoren, stroomgroepen, stroomaggregaten & brandstof

 

Elektrische installatie

9. Versieringen

Versieringen
Onder versieringen verstaan we alle vormen van aankleding die niet behoren tot de normale functionele decoratie.

  

Algemeen

10. Vuurmanden, -korven en -schalen

11. Kampvuur en kerstboomverbranding

Het Veldwetboek (7 oktober 1886) bepaalt nog steeds dat het in ons land verboden is vuur te maken op minder dan 100 meter van heiden, huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro en mijten. Op deze algemene verbodsregel wordt echter een uitzonderingsmaatregel voor kampvuren (niet voor kerstboomverbrandingen) voorzien. Artikel 99 van het Bosdecreet (2013 gewijzigd) stelt dat vuur maken kan in bosgebieden tot op 25 meter van de bossen. Voor alle andere risico’s blijft de afstand 100 meter.

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) mag het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur en het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer.

Opgelet: lokale regelgeving kan strenger zijn, vraag dit steeds na bij de gemeente.


Binnen de hulpverleningszone worden kampvuren en kerstboomverbrandingen enkel onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Wij geven je een overzicht.

Enkele tips:

12. Pyrotechnische effecten, vuuranimatie, vuurwerk

Pyrotechnische effecten (enkel buiten toegelaten)
Onder pyrotechnische effecten worden verstaan, alle artikelen die explosieve stoffen bevatten die tot doel hebben licht, geluid, gas of rook (dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen) te produceren, toestellen die effecten produceren onder de noemer koud vuurwerk en toestellen die vuur- of vlameffecten produceren.

 

Vuuranimatie
Onder vuuranimatie wordt verstaan: vuurspuwen, jongleren met brandende voorwerpen en handelingen met brandende voorwerpen.

 

Feestvuurwerk / consumentenvuurwerk
Voordat je vuurwerk koopt, vraag na bij het gemeentebestuur wanneer het afsteken of het gebruik van vuurwerk is toegestaan en onder welke voorwaarden. Weet bv. dat in Vlaanderen een algemeen verbod geldt, waar het gemeentebestuur kan van afwijken. Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat:

Enkele aandachtspunten:

 

Spektakelvuurwerk / professioneel vuurwerk
Onder spektakelvuurwerk wordt verstaan: vuurwerk van categorie 3 of F3, van categorie 4 of F4 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van
categorie T2 alsook de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 die niet als feestvuurwerk worden opgenomen.

Spektakelvuurwerk wordt enkel toegestaan onder volgende voorwaarden:


Overzicht categorieën vuurwerk:
zie figuur onder menu.

13. Pop-up campings

Een camping is niet zomaar een stuk grond waar je een tent kunt op plaatsen, er dienen dus met een aantal zaken rekening worden gehouden:

Ondersteunende documenten

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING