FAQ:
verzekeringen

 • Polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
  Iedereen die bij de organisatie van een evenement betrokken is, kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. De meeste vzw’s en feitelijke verenigingen die lid zijn van een groter orgaan zijn wettelijk verplicht de vrijwilligers daartegen te verzekeren.

Wanneer een evenement echter buiten de reguliere werking van de organisatie valt, is het goed mogelijk dat de groepspolis de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de vrijwilligers niet dekt. In dat geval sluit je best een bijkomende verzekering BA af die de medewerkers wel dekt in het kader van dit evenement.

Ook wanneer je wettelijk niet verplicht bent om een verzekering BA af te sluiten, bijvoorbeeld als je een kleine feitelijke vereniging zonder personeel bestuurt, raden we je sterk aan om dat toch te doen. Zonder zo’n verzekering kan een organisator persoonlijk opdraaien voor schade die (een van) zijn medewerkers aan derden hebben veroorzaakt door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid. Een aantal zaken die je in verenigingsverband doet, worden immers niet gedekt door de gewone verzekering BA van de medewerker als privé-persoon.

Wanneer de BA van de organisator en medewerkers niet gedekt is, zal schade aan derden worden verhaald op de vereniging, in het geval van een vzw, of de verantwoordelijke persoon zelf, in het geval van een feitelijke vereniging. Dat kunnen ook de bestuurders van de vzw zijn, omdat die hebben nagelaten een polis BA af te sluiten.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid komt enkel tussenbeide als er sprake is van een ‘toevalligheid’, iets wat je onmogelijk had kunnen voorzien. De schade mag niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid. De verzekering neemt dus de mogelijke schuld niet weg. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt twee soorten schade: materiële schade aan derden en lichamelijke schade aan derden, van de terugbetaling van medische kosten tot een invaliditeitsuitkering.

BA tent: Onderzoek steeds op voorhand als je een tent gebruikt, en deze tent waait weg, of dit gedekt is door deze polis. Mogelijk moet je een extra polis BA Tent afsluiten.


 • Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
  Deze verzekering is er voor bezoekers en toevallige passanten die gewond kunnen raken door brand en ontploffing. Het is de zaaluitbater die de verzekering moet afsluiten, anders mag de zaal niet verhuurd worden.

Het merendeel (tenzij de zaal kleiner is dan 50m² – wat amper voorvalt) van de permanent voor het publiek toegankelijke inrichtingen, waaronder ook alle openbare dansgelegenheden, moet verzekerd zijn tegen lichamelijke en stoffelijke schade als gevolg van brand en ontploffing. De burgemeester moet controleren of de verzekeringsplichtige instellingen wel degelijk hun verplichte verzekering afgesloten hebben. Wanneer ze dat niet hebben gedaan, mogen ze geen publiek ontvangen.

Deze verzekering is geen gewone brandverzekering. Een brandverzekering dekt namelijk enkel de schade aan roerende en onroerende goederen. Bij de objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing hoeft er ook geen fout bewezen te worden, in tegenstelling tot bij een gewone brandverzekering

 • Gelden er andere regels op andere plekken dan een permanent voor het publiek toegankelijke zaal?

  • Evenementen in tenten
   Als het gaat om een tent die tijdelijk opgesteld wordt voor een bepaald evenement, dan hoef je deze verzekering niet af te sluiten. Wordt een tent echter als permanente of regelmatig terugkerende openbare dansgelegenheid gebruikt, moet de verzekering wel worden afgesloten.

  • Fuiven in openlucht
   De ministeriële omzendbrief van 3 maart 1992 preciseert dat openluchtbals, en dus ook openluchtfuiven, onder deze wetgeving vallen. Wie er eentje organiseert, moet dus een objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afsluiten.

  • Evenementen die eenmalig doorgaan in een loods
   Als de loods enkel tijdens het evenement toegankelijk is en verder niet, valt ze buiten het toepassingsgebied van de wet. De omzendbrief gaat namelijk over evenementenlocaties die ‘gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek’.

  • Concerten en muziekfestivals in openlucht, een klassieke tent of loods
   Wat voor fuiven geldt, geldt eveneens voor muziekevenementen waarbij er gedanst kan worden.

 • Hoe wordt je aansprakelijkheid gedekt als je niet verplicht bent om er een verzekering voor af te sluiten?
  In dat geval biedt de burgerlijke aansprakelijkheidspolis dekking. De klassieke aansprakelijkheidsregels zijn dan van toepassing: wie schade veroorzaakt door een fout, zal die schade moeten vergoeden als het oorzakelijk verband is tussen de schade en de fout kan worden aangetoond.

Bron: ikorganiseer.be


 • Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwillige medewerkers

Deze verzekering dekt de lichamelijke schade opgelopen door de vrijwillige medewerkers aan het evenement, zonder dat er een fout moet bewezen worden. In sommige gevallen is dit een wettelijke verplichting (art. 6 vrijwilligerswet).


 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vrijwillige medewerkers

Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade opgelopen door een derde naar aanleiding van het
evenement en ten gevolge van een fout van de vrijwillige medewerker. Deze burgerlijke aansprakelijkheid
moet gedragen worden door de organisatie die daarvoor verzekerd moet zijn (
art. 5 vrijwilligerswet).


Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk
056 23 99 22
noodplanning@hzvfluvia.be

2021 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACYVERKLARING - TOEGANKELIJKSHEIDSVERKLARING